Traditional

招隱寺送閻判官還江州

離別那逢秋氣悲,東林更作上方期。
共知客路浮雲外,暫愛僧房墜葉時。
長江九派人歸少,寒嶺千重雁度遲。
借問潯陽在何處,每看潮落一相思。

Simplified

招隐寺送阎判官还江州

离别那逢秋气悲,东林更作上方期。
共知客路浮云外,暂爱僧房坠叶时。
长江九派人归少,寒岭千重雁度迟。
借问浔阳在何处,每看潮落一相思。

Pronunciation

zhāo yǐn sì sòng yán pàn guān huán jiāng zhōu

lí bié nà féng qiū qì bēi , dōng lín gēng zuò shàng fāng qī 。
gòng zhī kè lù fú yún wài , zàn ài sēng fáng zhuì yè shí 。
cháng jiāng jiǔ pài rén guī shǎo , hán lǐng qiān zhòng yàn dù chí 。
jiè wèn xún yáng zài hé chǔ , měi kàn cháo luò yī xiāng sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.