Traditional

新春

老境三年病,新元十日陰。
疏籬枯蔓綴,壞壁綠苔侵。
憂國孤臣淚,平胡壯士心。
吾非兒女輩,肯賦白頭吟?

Simplified

新春

老境三年病,新元十日阴。
疏篱枯蔓缀,坏壁绿苔侵。
忧国孤臣泪,平胡壮士心。
吾非儿女辈,肯赋白头吟?

Pronunciation

xīn chūn

lǎo jìng sān nián bìng , xīn yuán shí rì yīn 。
shū lí kū wàn zhuì , huài bì lǜ tái qīn 。
yōu guó gū chén lèi , píng hú zhuàng shì xīn 。
wú fēi ér nǚ bèi , kěn fù bái tóu yín ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.