Traditional

春晴

柳未吹綿筍未抽,春郊風日正清柔。
疏疏簾影供高臥,裊裊輿竿嬾出遊。
無客共謀良夜醉,有花空動故年愁。
雲生秖恐還成雨,自向園頭聽鵓鳩。

Simplified

春晴

柳未吹绵笋未抽,春郊风日正清柔。
疏疏帘影供高卧,袅袅舆竿嬾出游。
无客共谋良夜醉,有花空动故年愁。
云生秖恐还成雨,自向园头听鹁鸠。

Pronunciation

chūn qíng

liǔ wèi chuī mián sǔn wèi chōu , chūn jiāo fēng rì zhèng qīng róu 。
shū shū lián yǐng gōng gāo wò , niǎo niǎo yú gān lǎn chū yóu 。
wú kè gòng móu liáng yè zuì , yǒu huā kōng dòng gù nián chóu 。
yún shēng zhǐ kǒng huán chéng yǔ , zì xiàng yuán tóu tīng bó jiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.