Traditional

春江

炎涼昏曉苦推遷,不覺忠州已二年。
閉閣隻聽朝暮鼓,上樓空望往來船。
鶯聲誘引來花下,草色勾留坐水邊。
唯有春江看未厭,縈砂繞石淥潺湲。

Simplified

春江

炎凉昏晓苦推迁,不觉忠州已二年。
闭阁只听朝暮鼓,上楼空望往来船。
莺声诱引来花下,草色勾留坐水边。
唯有春江看未厌,萦砂绕石渌潺湲。

Pronunciation

chūn jiāng

yán liáng hūn xiǎo kǔ tuī qiān , bù jué zhōng zhōu yǐ èr nián 。
bì gé zhī tīng zhāo mù gǔ , shàng lóu kōng wàng wǎng lái chuán 。
yīng shēng yòu yǐn lái huā xià , cǎo sè gōu liú zuò shuǐ biān 。
wéi yǒu chūn jiāng kàn wèi yàn , yíng shā rào shí lù chán yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.