Traditional

望梅花

百歲韶華如電。
空回首,又來一遍。
販骨輪回,千生萬死,隻管改頭換面。
要得免,捉住清風,把虛空,打破一片。
不誦南華經卷。
也不要,葛藤相伴。
截斷中流,剔開心眼。
射透玉樓金殿。
莫回轉。
一誌無移,看

Simplified

望梅花

百岁韶华如电。
空回首,又来一遍。
贩骨轮回,千生万死,只管改头换面。
要得免,捉住清风,把虚空,打破一片。
不诵南华经卷。
也不要,葛藤相伴。
截断中流,剔开心眼。
射透玉楼金殿。
莫回转。
一志无移,看

Pronunciation

wàng méi huā

bǎi suì sháo huá rú diàn 。
kōng huí shǒu , yòu lái yī biàn 。
fàn gǔ lún huí , qiān shēng wàn sǐ , zhī guǎn gǎi tóu huàn miàn 。
yào dé miǎn , zhuō zhù qīng fēng , bǎ xū kōng , dǎ pò yī piàn 。
bù sòng nán huá jīng juàn 。
yě bù yào , gé téng xiāng bàn 。
jié duàn zhōng liú , tī kāi xīn yǎn 。
shè tòu yù lóu jīn diàn 。
mò huí zhuǎn 。
yī zhì wú yí , kàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.