Traditional

雜興

讀詩讀七月,治書治無逸,王業與農功,事異理則一。
此外復何為,齊民有遺術,一飽不啻足,切必為利訹。
大屋起道傍,百鬼闞其室。
曷不觀陸翁,食菜開九帙。

Simplified

杂兴

读诗读七月,治书治无逸,王业与农功,事异理则一。
此外复何为,齐民有遗术,一饱不啻足,切必为利訹。
大屋起道傍,百鬼阚其室。
曷不观陆翁,食菜开九帙。

Pronunciation

zá xīng

dú shī dú qī yuè , zhì shū zhì wú yì , wáng yè yǔ nóng gōng , shì yì lǐ zé yī 。
cǐ wài fù hé wéi , qí mín yǒu yí shù , yī bǎo bù chì zú , qiē bì wéi lì xù 。
dà wū qǐ dào bàng , bǎi guǐ kàn qí shì 。
hé bù guān lù wēng , shí cài kāi jiǔ zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.