Traditional

江州重別薛六柳八二員外

生涯豈料承優詔,世事空知學醉歌。
江上月明胡雁過,淮南木落楚山多。
寄身且喜滄洲近,顧影無如白發何。
今日龍鐘人共棄,愧君猶遣慎風波。

Simplified

江州重别薛六柳八二员外

生涯岂料承优诏,世事空知学醉歌。
江上月明胡雁过,淮南木落楚山多。
寄身且喜沧洲近,顾影无如白发何。
今日龙钟人共弃,愧君犹遣慎风波。

Pronunciation

jiāng zhōu zhòng bié xuē liù liǔ bā èr yuán wài

shēng yá qǐ liào chéng yōu zhào , shì shì kōng zhī xué zuì gē 。
jiāng shàng yuè míng hú yàn guò , huái nán mù luò chǔ shān duō 。
jì shēn qiě xǐ cāng zhōu jìn , gù yǐng wú rú bái fā hé 。
jīn rì lóng zhōng rén gòng qì , kuì jūn yóu qiǎn shèn fēng bō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.