Traditional

江樓醉中作曳策

淋漓百榼宴江樓,秉燭揮毫氣尚遒。
天上但聞星主酒,人間寧有地埋憂。
生希李廣名飛將,死慕劉伶贈醉侯。
戲語佳人頻一笑,錦城已是六年留。

Simplified

江楼醉中作曳策

淋漓百榼宴江楼,秉烛挥毫气尚遒。
天上但闻星主酒,人间宁有地埋忧。
生希李广名飞将,死慕刘伶赠醉侯。
戏语佳人频一笑,锦城已是六年留。

Pronunciation

jiāng lóu zuì zhōng zuò yè cè

lín lí bǎi kē yàn jiāng lóu , bǐng zhú huī háo qì shàng qiú 。
tiān shàng dàn wén xīng zhǔ jiǔ , rén jiān níng yǒu dì mái yōu 。
shēng xī lǐ guǎng míng fēi jiāng , sǐ mù liú líng zèng zuì hóu 。
xì yǔ jiā rén pín yī xiào , jǐn chéng yǐ shì liù nián liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.