Traditional

洛陽早春

何地避春愁,終年憶舊遊。
一家千裏外,百舌五更頭。
客路偏逢雨,鄉山不入樓。
故園桃李月,伊水向東流。

Simplified

洛阳早春

何地避春愁,终年忆旧游。
一家千里外,百舌五更头。
客路偏逢雨,乡山不入楼。
故园桃李月,伊水向东流。

Pronunciation

luò yáng zǎo chūn

hé dì bì chūn chóu , zhōng nián yì jiù yóu 。
yī jiā qiān lǐ wài , bǎi shé wǔ gēng tóu 。
kè lù piān féng yǔ , xiāng shān bù rù lóu 。
gù yuán táo lǐ yuè , yī shuǐ xiàng dōng liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.