Traditional

浪淘沙

花外倒金翹。
飲散無憀。
柔桑蔽日柳迷條。
此地年時會一醉,還是春朝。
今日舉輕橈。
帆影飄飄。
長亭回首短亭遙。
過盡長亭人更遠,特地魂銷。

Simplified

浪淘沙

花外倒金翘。
饮散无憀。
柔桑蔽日柳迷条。
此地年时会一醉,还是春朝。
今日举轻桡。
帆影飘飘。
长亭回首短亭遥。
过尽长亭人更远,特地魂销。

Pronunciation

làng táo shā

huā wài dǎo jīn qiáo 。
yǐn sàn wú liáo 。
róu sāng bì rì liǔ mí tiáo 。
cǐ dì nián shí huì yī zuì , huán shì chūn zhāo 。
jīn rì jǔ qīng ráo 。
fān yǐng piāo piāo 。
cháng tíng huí shǒu duǎn tíng yáo 。
guò jìn cháng tíng rén gēng yuǎn , tè dì hún xiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.