Traditional

漁父

湘湖煙雨長菁絲,菇米新炊滑上匙。
雲散後,月斜時,潮落舟橫醉不知。

Simplified

渔父

湘湖烟雨长菁丝,菰米新炊滑上匙。
云散后,月斜时,潮落舟横醉不知。

Pronunciation

yú fù

xiāng hú yān yǔ cháng jīng sī , gū mǐ xīn chuī huá shàng chí 。
yún sàn hòu , yuè xié shí , cháo luò zhōu héng zuì bù zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.