Traditional

祝英臺近

剪酴醿,移紅藥,深院教鸚鵡。
消遣宿酲,敧枕熏沈炷。
自從載酒西湖,探梅南浦,久不見,雪兒歌舞。
恨無據。
因甚不展眉頭,凝愁過百五。
雙燕見情,難寄斷腸句。
可憐淚濕青綃,怨題紅葉,落花亂,一簾風雨。

Simplified

祝英台近

剪酴醿,移红药,深院教鹦鹉。
消遣宿酲,敧枕熏沈炷。
自从载酒西湖,探梅南浦,久不见,雪儿歌舞。
恨无据。
因甚不展眉头,凝愁过百五。
双燕见情,难寄断肠句。
可怜泪湿青绡,怨题红叶,落花乱,一帘风雨。

Pronunciation

zhù yīng tái jìn

jiǎn tú mí , yí hóng yào , shēn yuàn jiào yīng wǔ 。
xiāo qiǎn sù chéng , qī zhěn xūn shěn zhù 。
zì cóng zài jiǔ xī hú , tàn méi nán pǔ , jiǔ bù jiàn , xuě ér gē wǔ 。
hèn wú jù 。
yīn shèn bù zhǎn méi tóu , níng chóu guò bǎi wǔ 。
shuāng yàn jiàn qíng , nán jì duàn cháng jù 。
kě lián lèi shī qīng xiāo , yuàn tí hóng yè , luò huā luàn , yī lián fēng yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.