Traditional

耳順吟寄敦詩夢得

三十四十五欲牽,七十八十百病纏。
五十六十卻不惡,恬淡清凈心安然。
已過愛貪聲利後,猶在病羸昏耄前。
未無筋力尋山水,尚有心情聽管弦。
閑開新酒嘗數盞,醉憶舊詩吟一篇。
敦詩夢得且相勸,不用嫌他耳順年。

Simplified

耳顺吟寄敦诗梦得

三十四十五欲牵,七十八十百病缠。
五十六十却不恶,恬淡清净心安然。
已过爱贪声利后,犹在病羸昏耄前。
未无筋力寻山水,尚有心情听管弦。
闲开新酒尝数盏,醉忆旧诗吟一篇。
敦诗梦得且相劝,不用嫌他耳顺年。

Pronunciation

ěr shùn yín jì dūn shī mèng dé

sān shí sì shí wǔ yù qiān , qī shí bā shí bǎi bìng chán 。
wǔ shí liù shí què bù è , tián dàn qīng jìng xīn ān rán 。
yǐ guò ài tān shēng lì hòu , yóu zài bìng léi hūn mào qián 。
wèi wú jīn lì xún shān shuǐ , shàng yǒu xīn qíng tīng guǎn xián 。
xián kāi xīn jiǔ cháng shù zhǎn , zuì yì jiù shī yín yī piān 。
dūn shī mèng dé qiě xiāng quàn , bù yòng xián tā ěr shùn nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.