Traditional

贈趙侍禦

祿放跡異端,偏荒事同蹇。
茍忘風波累,俱會雲壑踐。
險式壓西湖,僑廬對南峴。
夜樓江月入,朝幌山雲卷。
山勢遠濤連,江途斜漢轉。
坐嘯予多暇,行吟子獨善。
並轡躧郊郭,方舟玩遊演。
虛聲萬籟分,水色千裏辨。
不知岸陰謝,再見春露泫。
綠壤發欣顏,華年助蟲篆。
上世時難接,古人情可選。
泊渚煩為媒,多才怨成褊。
長沙鵩作賦,任道可知淺。
請從三已心,榮辱兩都遣。

Simplified

赠赵侍御

禄放迹异端,偏荒事同蹇。
苟忘风波累,俱会云壑践。
险式压西湖,侨庐对南岘。
夜楼江月入,朝幌山云卷。
山势远涛连,江途斜汉转。
坐啸予多暇,行吟子独善。
并辔躧郊郭,方舟玩游演。
虚声万籁分,水色千里辨。
不知岸阴谢,再见春露泫。
绿壤发欣颜,华年助虫篆。
上世时难接,古人情可选。
泊渚烦为媒,多才怨成褊。
长沙鵩作赋,任道可知浅。
请从三已心,荣辱两都遣。

Pronunciation

zèng zhào shì yù

lù fàng jì yì duān , piān huāng shì tóng jiǎn 。
gǒu wàng fēng bō léi , jù huì yún hè jiàn 。
xiǎn shì yā xī hú , qiáo lú duì nán xiàn 。
yè lóu jiāng yuè rù , zhāo huǎng shān yún juàn 。
shān shì yuǎn tāo lián , jiāng tú xié hàn zhuǎn 。
zuò xiào yú duō xiá , xíng yín zǐ dú shàn 。
bìng pèi xǐ jiāo guō , fāng zhōu wán yóu yǎn 。
xū shēng wàn lài fēn , shuǐ sè qiān lǐ biàn 。
bù zhī àn yīn xiè , zài jiàn chūn lù xuàn 。
lǜ rǎng fā xīn yán , huá nián zhù chóng zhuàn 。
shàng shì shí nán jiē , gǔ rén qíng kě xuǎn 。
bó zhǔ fán wéi méi , duō cái yuàn chéng biǎn 。
cháng shā fú zuò fù , rèn dào kě zhī qiǎn 。
qǐng cóng sān yǐ xīn , róng rǔ liǎng dū qiǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.