Traditional

過蜀道山

我行春三月,山中百花開。
披林入峭蒨,攀登陟崔嵬。
白雲半峰起,清江出峽來。
誰知高深意,緬邈心幽哉。

Simplified

过蜀道山

我行春三月,山中百花开。
披林入峭蒨,攀登陟崔嵬。
白云半峰起,清江出峡来。
谁知高深意,缅邈心幽哉。

Pronunciation

guò shǔ dào shān

wǒ xíng chūn sān yuè , shān zhōng bǎi huā kāi 。
pī lín rù qiào qiàn , pān dēng zhì cuī wéi 。
bái yún bàn fēng qǐ , qīng jiāng chū xiá lái 。
shuí zhī gāo shēn yì , miǎn miǎo xīn yōu zāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.