Traditional

鄴都引

君不見魏武草創爭天祿,群雄睚眥相馳逐。
晝攜壯士破堅陣,夜接詞人賦華屋。
都呈繚繞西山陽,桑榆汗漫漳河曲。
城郭為虛人代改,但有西園明月在。
鄴傍高冢多貴臣,娥眉曼睩共灰塵。
試上銅臺歌舞處,唯有秋風愁殺人。

Simplified

邺都引

君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐。
昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。
都呈缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲。
城郭为虚人代改,但有西园明月在。
邺傍高冢多贵臣,娥眉曼睩共灰尘。
试上铜台歌舞处,唯有秋风愁杀人。

Pronunciation

yè dū yǐn

jūn bù jiàn wèi wǔ cǎo chuàng zhēng tiān lù , qún xióng yá zì xiāng chí zhú 。
zhòu xié zhuàng shì pò jiān zhèn , yè jiē cí rén fù huá wū 。
dū chéng liáo rào xī shān yáng , sāng yú hàn màn zhāng hé qū 。
chéng guō wéi xū rén dài gǎi , dàn yǒu xī yuán míng yuè zài 。
yè bàng gāo zhǒng duō guì chén , é méi màn lù gòng huī chén 。
shì shàng tóng tái gē wǔ chǔ , wéi yǒu qiū fēng chóu shā rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.