Traditional

郊下

西日照高樹,樹頭子規鳴。
東風吹野水,水畔江蘺生。
盡日看山立,有時尋澗行。
兀兀長如此,何許似專城?

Simplified

郊下

西日照高树,树头子规鸣。
东风吹野水,水畔江蓠生。
尽日看山立,有时寻涧行。
兀兀长如此,何许似专城?

Pronunciation

jiāo xià

xī rì zhào gāo shù , shù tóu zǐ guī míng 。
dōng fēng chuī yě shuǐ , shuǐ pàn jiāng lí shēng 。
jìn rì kàn shān lì , yǒu shí xún jiàn xíng 。
wù wù cháng rú cǐ , hé xǔ sì zhuān chéng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.