Traditional

醉書

半年愁病劇,一雨喜涼新。
稍與藥囊遠,初容酒醆親。
浩歌驚世俗,狂語任天真。
我亦輕余子,君當恕醉人。

Simplified

醉书

半年愁病剧,一雨喜凉新。
稍与药囊远,初容酒醆亲。
浩歌惊世俗,狂语任天真。
我亦轻余子,君当恕醉人。

Pronunciation

zuì shū

bàn nián chóu bìng jù , yī yǔ xǐ liáng xīn 。
shāo yǔ yào náng yuǎn , chū róng jiǔ zhǎn qīn 。
hào gē jīng shì sú , kuáng yǔ rèn tiān zhēn 。
wǒ yì qīng yú zǐ , jūn dāng shù zuì rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.