Traditional

野飲

農事未興思一笑,春薺可采魚可釣。
霏霏小雨忽已晴,堤上相攜踏殘照。
村場酒薄亦有力,把醆相娛不辭釂。
眼花耳熱言語多,霍然已醒如過燒。
人生百年會有盡,世事萬變誰能料?
酒空人散寂無聲,為君試作蘇門嘯。

Simplified

野饮

农事未兴思一笑,春荠可采鱼可钓。
霏霏小雨忽已晴,堤上相携踏残照。
村场酒薄亦有力,把醆相娱不辞釂。
眼花耳热言语多,霍然已醒如过烧。
人生百年会有尽,世事万变谁能料?
酒空人散寂无声,为君试作苏门啸。

Pronunciation

yě yǐn

nóng shì wèi xīng sī yī xiào , chūn jì kě cǎi yú kě diào 。
fēi fēi xiǎo yǔ hū yǐ qíng , dī shàng xiāng xié tà cán zhào 。
cūn cháng jiǔ báo yì yǒu lì , bǎ zhǎn xiāng yú bù cí jiào 。
yǎn huā ěr rè yán yǔ duō , huò rán yǐ xǐng rú guò shāo 。
rén shēng bǎi nián huì yǒu jìn , shì shì wàn biàn shuí néng liào ?
jiǔ kōng rén sàn jì wú shēng , wéi jūn shì zuò sū mén xiào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.