Traditional

長相思

雲垂垂。
雨霏霏。
隻恐今年花事遲。
不然孤負伊。
燕飛飛。
柳依依。
有個人人倚翠扉。
深攢雙黛眉。

Simplified

长相思

云垂垂。
雨霏霏。
只恐今年花事迟。
不然孤负伊。
燕飞飞。
柳依依。
有个人人倚翠扉。
深攒双黛眉。

Pronunciation

cháng xiāng sī

yún chuí chuí , yǔ fēi fēi , zhī kǒng jīn nián huā shì chí , bù rán gū fù yī , yàn fēi fēi , liǔ yī yī , yǒu gè rén rén yǐ cuì fēi , shēn zǎn shuāng dài méi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.