Traditional

長相思

花滿枝。
柳滿枝。
眼底春光似舊時。
燕歸人未歸。
淚沾衣。
酒沾衣。
煩惱長多歡事稀。
此情風月知。

Simplified

长相思

花满枝。
柳满枝。
眼底春光似旧时。
燕归人未归。
泪沾衣。
酒沾衣。
烦恼长多欢事稀。
此情风月知。

Pronunciation

cháng xiāng sī

huā mǎn zhī , liǔ mǎn zhī , yǎn dǐ chūn guāng sì jiù shí , yàn guī rén wèi guī , lèi zhān yī , jiǔ zhān yī , fán nǎo cháng duō huān shì xī , cǐ qíng fēng yuè zhī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.