Traditional

飽食

飽食無功媿汗青,燈前顧影嘆伶俜。
馬衰猶養疑知路,龜久當捐為不靈。
腰下徒誇綬若若,鏡中何止發星星。
石帆回首初非遠,要及清秋斸茯苓。

Simplified

饱食

饱食无功媿汗青,灯前顾影叹伶俜。
马衰犹养疑知路,龟久当捐为不灵。
腰下徒夸绶若若,镜中何止发星星。
石帆回首初非远,要及清秋斸茯苓。

Pronunciation

bǎo shí

bǎo shí wú gōng kuì hàn qīng , dēng qián gù yǐng tàn líng pīng 。
mǎ shuāi yóu yǎng yí zhī lù , guī jiǔ dāng juān wéi bù líng 。
yāo xià tú kuā shòu ruò ruò , jìng zhōng hé zhǐ fā xīng xīng 。
shí fān huí shǒu chū fēi yuǎn , yào jí qīng qiū zhú fú líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.