Traditional

鷓鴣天

禁衛傳呼約下廊。
層層掌扇簇親王。
明珠照地三千乘,一片春雷入未央。
宮漏永,柳街長。
華燈偏共月爭光。
樂聲都在人聲裏,五夜車塵馬足香。

Simplified

鹧鸪天

禁卫传呼约下廊。
层层掌扇簇亲王。
明珠照地三千乘,一片春雷入未央。
宫漏永,柳街长。
华灯偏共月争光。
乐声都在人声里,五夜车尘马足香。

Pronunciation

zhè gū tiān

jīn wèi chuán hū yuē xià láng 。
céng céng zhǎng shàn cù qīn wáng 。
míng zhū zhào dì sān qiān chéng , yī piàn chūn léi rù wèi yāng 。
gōng lòu yǒng , liǔ jiē cháng 。
huá dēng piān gòng yuè zhēng guāng 。
lè shēng dū zài rén shēng lǐ , wǔ yè chē chén mǎ zú xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.