Yearning

Away in southern lands the red beans lay
As spring returns to send its blooms above;
Desiring you I pluck a big bouquet,
To hold a thing that marks our tender love.
 
 
 
Chinese
 
相思
 
紅豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。
 
 
Pronunciation
 
Xiāng Sī
 
Hóng dòu shēng nán guó,
Chūn lái fā jī zhī。
Yuàn jūn duō cǎi xié,
Cǐ wù zuì xiāng sī。
 
 
Literal Character Translation
 

Subscribe to RSS - poems by Wang Wei