Traditional

尋戴處士

車馬長安道,誰知大隱心。
蠻僧留古鏡,蜀客寄新琴。
曬藥竹齋暖,搗茶松院深。
思君一相訪,殘雪似山陰。

Simplified

寻戴处士

车马长安道,谁知大隐心。
蛮僧留古镜,蜀客寄新琴。
晒药竹斋暖,捣茶松院深。
思君一相访,残雪似山阴。

Pronunciation

xún dài chǔ shì

chē mǎ cháng ān dào , shuí zhī dà yǐn xīn 。
mán sēng liú gǔ jìng , shǔ kè jì xīn qín 。
shài yào zhú zhāi nuǎn , dǎo chá sōng yuàn shēn 。
sī jūn yī xiāng fǎng , cán xuě sì shān yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.