Traditional

庵中晨起書觸目

賦形不使面團團,聳膊心知到骨寒。
晏子元非枕鼓士,杜生那有切雲冠。
時扶遷客桄榔杖,日厭詩人苜蓿盤。
賴是平生憎阿堵,今年初解侍祠官。

Simplified

庵中晨起书触目

赋形不使面团团,耸膊心知到骨寒。
晏子元非枕鼓士,杜生那有切云冠。
时扶迁客桄榔杖,日厌诗人苜蓿盘。
赖是平生憎阿堵,今年初解侍祠官。

Pronunciation

ān zhōng chén qǐ shū chù mù

fù xíng bù shǐ miàn tuán tuán , sǒng bó xīn zhī dào gǔ hán 。
yàn zǐ yuán fēi zhěn gǔ shì , dù shēng nà yǒu qiē yún guān 。
shí fú qiān kè guāng láng zhàng , rì yàn shī rén mù xu pán 。
lài shì píng shēng zēng ā dǔ , jīn nián chū jiě shì cí guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.