Traditional

遊山西村

莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,柱杖無時夜叩門。

Simplified

游山西村

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月,柱杖无时夜叩门。

Pronunciation

yóu shān xī cūn

mò xiào nóng jiā xī jiǔ hún , fēng nián liú kè zú jī tún 。
shān zhòng shuǐ fù yí wú lù , liǔ àn huā míng yòu yī cūn 。
xiāo gǔ zhuī suí chūn shè jìn , yī guān jiǎn pǔ gǔ fēng cún 。
cóng jīn ruò xǔ xián chéng yuè , zhù zhàng wú shí yè kòu mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.