Traditional

醉中作

駕鶴孤飛萬裏風,偶然來憩大峨東。
持杯露坐無人會,要看青天入酒中。

Simplified

醉中作

驾鹤孤飞万里风,偶然来憩大峨东。
持杯露坐无人会,要看青天入酒中。

Pronunciation

zuì zhōng zuò

jià hè gū fēi wàn lǐ fēng , ǒu rán lái qì dà é dōng 。
chí bēi lù zuò wú rén huì , yào kàn qīng tiān rù jiǔ zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.