Traditional

齒痛有感

眼暗頭童負聖時,齒牙欲脫更堪悲。
暮年漸解人間事,蒸食哀梨亦自奇。

Simplified

齿痛有感

眼暗头童负圣时,齿牙欲脱更堪悲。
暮年渐解人间事,蒸食哀梨亦自奇。

Pronunciation

chǐ tòng yǒu gǎn

yǎn àn tóu tóng fù shèng shí , chǐ yá yù tuō gēng kān bēi 。
mù nián jiàn jiě rén jiān shì , zhēng shí āi lí yì zì qí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.